• Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2) trình bày kiểu dữ liệu trừu tượng và cấu trúc dữ liệu; đồ thị chuyên đề nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   240 p humg 29/06/2018 106 2

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Các thuật toán sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn trực tiếp - Selection Sort, chèn trực tiếp - Insertion Sort, đổi chỗ trực tiếp - Interchange Sort, nổi bọt - Bubble Sort, sắp xếp dựa trên phân hoạch - Quick Sort, trộn trực tiếp - Merge Sort. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p humg 29/06/2018 101 2

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 4 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 4 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 4: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm danh sách liên kết, các phép tính trên danh sách liên kết đơn, các phép tính trên danh sách liên kết kép, ứng dụng của danh sách liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p humg 29/06/2018 91 2

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và giải thuật tìm kiếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, nhu cầu tìm kiếm dữ liệu, giải thuật tìm tuyến tính, giải thuật tìm nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p humg 29/06/2018 59 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 1: Tổng quan cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đề cương môn học, các khái niệm cơ bản, giải thuật, biểu diễn và độ phức tạp, vai trò của cấu trúc dữ liệu, các tiêu chuẩn của giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p humg 29/06/2018 57 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p humg 29/06/2018 52 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung (2018)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 6: Kiểu cấu trúc cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cấu trúc cây - tree; đặc điểm cấu trúc cây; định nghĩa kiểu cấu trúc cây; các thao tác trên cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p humg 29/06/2018 56 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 2 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 2 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Object oriented programming, Class & Object, interface, Collection & Map. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p humg 29/06/2018 54 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của Java, Java platform, kiến trúc Java SE, các kiểu dữ liệu cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p humg 29/06/2018 68 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 3 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 3 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 3: Luồng nhập xuất trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Biệt lệ, khái niệm luồng, nhập - xuất chuẩn, truy xuất file. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p humg 29/06/2018 49 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 4 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 4 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 4: Lập trình đa tiểu trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, lập trình multithread, giải quyết tương tranh (xung đột) và đồng bộ hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p humg 29/06/2018 80 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 6 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 6 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 6: Lập trình cơ sở dữ liệu với JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: JDBC là gì, kiến trúc JDBC, kết nối đến JDBC, các thao tác cơ bản trên JDBC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p humg 29/06/2018 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số