• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Kinh tế

  Chương 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức, và xây dựng con người mới, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với những nội dung kiến thức sau: Những quan niệm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.

   13 p humg 23/08/2016 3 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày về: Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước; xây dựng nhà nước có hiệu lực...

   8 p humg 23/08/2016 9 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, trong chương học này nội dung kiến thức trình bày về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.

   9 p humg 23/08/2016 4 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày về: Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

   9 p humg 23/08/2016 6 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung kiến thức trình bày sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam; con đường,biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

   9 p humg 23/08/2016 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Chương 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, trong chương học này nội dung kiến thức trình bày về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

   8 p humg 23/08/2016 9 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Chương 1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

   8 p humg 23/08/2016 6 0

 • Giáo trình học Kinh tế chính trị

  Giáo trình học Kinh tế chính trị

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình học Kinh tế chính trị, tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt các thông tin hỗ trợ cho quá trình...

   69 p humg 27/07/2015 11 0

 • Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

  Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

  Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nhằm mục tiêu: trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nguyên lý sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức cho người học.

   48 p humg 27/07/2015 23 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức với vai trò sức mạnh của đạo đức, những chuẩn mực đạo đức cách mạng, các nguyên tắc đạo đức cách mạng.

   34 p humg 27/07/2015 19 2

 • Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Trường chính trị Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Trường chính trị Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm giúp học viên quán triệt những nhận thức mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (đặc biệt theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XI của Đảng).

   20 p humg 27/07/2015 45 0

 • Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Sau khi học xong bài Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa học viên hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và hiểu được quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng trong việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN để từ đó có sự vận dụng nó vào hoạt...

   41 p humg 27/07/2015 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số