• Bài giảng Tin văn phòng: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 2 Các hàm cơ bản trong Excel do ThS. Thiều Quang Trung biên soạn cung cấp kiến thức về Các toán tử trong Excel, nhóm hàm xử lý số học, chuỗi, ngày tháng, nhóm hàm logic, nhóm hàm dò tìm, các toán tử đối với dữ liệu dạng số,...

   47 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 4 Cơ sở dữ liệu trong Excel do ThS. Thiều Quang Trung biên soạn cung cấp kiến thức về Khái niệm cơ sở dữ liệu, sắp xếp, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng hợp số liệu,...

   32 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 1 Tổng quan về MS Excel do ThS. Thiều Quang Trung biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về Giới thiệu đề cương môn học, giao diện MS Excel, các thao tác xử lý cơ bản, định dạng cơ bản trong bang tính,...

   65 p humg 29/01/2018 2 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 6 Biểu đồ và in ấn do ThS. Thiều Quang Trung biên soạn cung cấp kiến thức về Giới thiệu biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, hiệu chỉnh biểu đồ, định dạng trang và in ấn,...

   36 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 3 Hàm thống kê và Công thức mảng do ThS. Thiều Quang Trung biên soạn cung cấp kiến thức về Hàm thống kê, ưu điểm của công thức mảng, hằng số mảng, ứng dụng công thức mảng, khái niệm công thức mảng,...

   45 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Tin văn phòng: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin văn phòng: Bài 5 Pivot Table do ThS. Thiều Quang Trung biên soạn cung cấp kiến thức về Tạo Pivot Table, sắp xếp, lọc dữ liệu, hiệu chỉnh, định dạng Pivot Table, tạo Pivot Chart, lọc, hiệu chỉnh Pivot Chart,...

   20 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết giới thiệu đến các bạn những nội dung về Kích thước thay đổi linh động, cấp phát bộ nhớ động, không cần vùng nhớ liên tục, chèn/xoá dễ dàng, cho phép dữ liệu lớn hơn, cấu trúc linh hoạt,...

   50 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Doubly/Circular linked list - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Doubly/Circular linked list - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Doubly/Circular linked list do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp kiến thức cho các bạn về: Doubly linked list – Khai báo, thao tác cơ bản, một số hàm tạo, thêm và chèn phần tử, tạo một nút mới,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p humg 29/01/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật sắp xếp do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp kiến thức về sắp sếp như: Selection Sort, Insertion Sort, Bubble sort, Shell Sort, Merge Sort, Heap Sort, Quick Sort

   38 p humg 29/01/2018 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tổng quan - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tổng quan - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tổng quan do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức: Tìm kiếm – search, Binary vs Sequential search, Binary search tree, sắp xếp – sort, các thuật toán sắp xếp, độ phức tạp của thuật toán,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p humg 29/01/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue trình bày các nội dung sau: Khái niệm Stack, applications, thao tác trên Stack, tổ chức dữ liệu, thao tác Push vào Stack, thao tác Pop khỏi stack, Stack – Sử dụng mảng,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo!

   61 p humg 29/01/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm trình bày các nội dung sau: Còn gọi là tuyến tính – Linear search, danh sách chưa sắp xếp hoặc đã sắp xếp, thời gian tỉ lệ với n (số phần tử), độ phức tạp O(n),...

   25 p humg 29/01/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số