Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước", phần 2 trình bày các nội dung: Tự làm sạch nước sông hồ qua các quá trình hóa học và sinh học, tác động tổ hợp của nước thải qua số của thải bất kỳ ra sông hồ, các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ. Mời các bạn cùng tham khảo.