Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước" trình bày những nội dung chính sau: Chất lượng nước sông hồ và tiêu chuẩn nước sông hồ, quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ, chuyển hóa các chất ô nhiễm trong sông hồ, tự làm sạch bằng phương pháp hóa sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.