Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - TS. Đoàn Gia Dũng

Chương 8 giúp người học hiểu về "Lãnh đạo". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về lãnh đạo, lý thuyết về đặc điểm của nhà lãnh đạo, lý thuyết về hành vi lãnh đạo, giải thích cách tiếp cận lãnh đạo theo tình huống.