Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Đoàn Gia Dũng

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm hoạch định, các bước hoạch định, tiến trình hoạch định chiến lược, các chiến lược cấp công ty, các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, các chiến lược cấp chức năng.