Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - TS. Đoàn Gia Dũng

Chương 2 trình bày về "Sự phát triển của tư tưởng quản trị". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quản trị quan liêu, đặc điểm quản trị quan liêu, quản trị khoa học, đặc điểm quản trị khoa học, đặc điểm quản trị hành chính, đặc điểm quan điểm hành vi,...