Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - TS. Đoàn Gia Dũng

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Quyết định là gì, các loại quyết định và vấn đề, ba mô hình ra quyết định, các phương pháp ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!