Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - TS. Đoàn Gia Dũng

Mục tiêu chương 3 giúp các bạn nhận diện các yếu tố của môi trường vĩ mô tác động đến tổ chức, các yêu tố của môi trường vi mô (năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter), các chiến lược kinh doanh quốc tế trong môi trường toàn cầu.