Ebook Tự học lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 và Visual Basic.Net - NXB Giao thông Vận tải

Ebook "Tự học lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 và Visual Basic.Net" được biên soạn gồm 8 bày với nội dung: cách cài đặt SQL Server 2000, tạo CSDL, bảng và mối quan hệ giữa các bảng trong SQL Server 2000, cách vào để viết chương trình bằng Visual Basic.Net,....