Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

Phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học" trình bày các nội dung của phần "Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lí nước thải" bao gồm: Nước tự nhiên và nước thải, cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải, các phương pháp xử lí nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.