Ebook Sử dụng PowerPoint 2002: Phần 2 - Đặng Minh Hoàng

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Sử dụng PowerPoint 2002" hướng dẫn cách sử dụng các lệnh menu như format, tools, slide shows ở phần sử dụng các lệnh menu và phần thực thành ôn lại các lệnh đã được giới thiệu trên và thiết kế các đối tượng theo ý muốn. Tham khảo nội dung 2 phần cuốn sách để thiết kế những bản thiệp, bản phim,... theo ý muốn bằng PowerPoint 2002.