Ebook Căn bản mạng không dây - Nguyễn Thế Bỉnh

Cuốn sách Căn bản mạng không dây nhằm mục đích hướng dẫn tất cả những điểm căn bản về nối mạng không dây, cách xây dựng các mạng không dây và làm thế nào để tận dụng các mạng này một cách hiệu quả. Sách đi vào trình bày cách chọn các thành phần mạng không dây, phân loại các kết nối Internet băng tần rộng, cài đặt trong môi trường Windows XP, tạo tài khoản người dùng...