Ebook Bốn mươi gương thành công: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 2 gồm 19 gương thành công: 20. F. W. Woolworth, 21. Đề đốc Byrd, 22. Winston Churchill, 23. Henry J. Kaiser, 24. Charles Dickens, 25. Connie Mack, 26. Howard Thurston, 27. Đại tá Robert Falcon Scott, 28. Al Smith, 29. H. G. Wells, 30. Anh em Mayo, 31. Clarence Darrow, 32. Eddie Rickenbacker, 33. Oliver Wendell Holmes, 34. Bernard Shaw, 35. James Buchanan Duke, 36. Ernestine Schumann – Heink, 37. Henry Ford. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.