Ebook Bốn mươi gương thành công: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 1 ebook gồm 19 gương thành công: 1. Somerset Maugham, 2. Glenn L. Martin, 3. S. Parkes Cadman, 4. Đại tướng Montgomery, 5. John D. Rockefeller, 6. Albert Einstein, 8. Edward Bok, 9. Evangeline Booth, 10. Theodore Roosevelt, 11. Đề đốc C. W. Nimitz, 12. Sinclair Lewis, 13. Đại tướng George Marshall, 14. Walt Disney, 15. Mark Twain, 16. Andrew Carnegie, 17. Enrico Caruso, 18. Dorothy Dix, 19. Zane Grey. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.