• Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nợ phải trả, kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả, giới thiệu về kế toán ngoại tệ. Mời các bận cùng tham khảo.

   96 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng, kế toán doanh thu bán hàng và CCDV, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán phải trả người lao động, kế toán các khoản trích theo lương, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ" trình bày những vấn đề chung, nghiệp vụ kế toán NL, VL, CCDC; kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về TSCĐ, kế toán tăng TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán giảm TSCĐ, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán phải trả NLĐ và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nắm được những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính, nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p humg 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin trên BCTC.

   17 p humg 22/04/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số