• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 7 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 7 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p humg 22/04/2018 8 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 9 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 9 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan tuyến tính, hồi qui tuyến tính đơn giản, hồi qui tuyến tính bội, một số dạng hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán TSCĐ Kế toán tăng, giảm TSCĐ Kế toán hao mòn TSCĐ Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ Kế toán TSCĐ thuê ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Tổng quan về kiểm toán & môi trường kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, môi trường của hoạt động kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p humg 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán, yêu cầu của bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p humg 22/04/2018 16 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 - Trần Thị Vinh (2017)

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm- yêu cầu lập báo cáo tài chính, nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính, nội dung và kết cấu báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng trình bày khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p humg 22/04/2018 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p humg 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng; các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p humg 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p humg 22/04/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số